Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Level-up Coaching, gevestigd aan Burgemeester Rensstraat 8, 5051 CN Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.levelupcoaching.nl Burgemeester Rensstraat8, 5051 CN, KVK 65304276

Persoonsgegevens die wij verwerken

Level-up Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Level-up Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Van cliënten met een PGB (persoonsgebonden budget) verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je

– Burgerservicenummer (BSN)

– Geboortedatum

– Evt. medische gegevens (bijv. ADHD, autisme)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Level-up Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– dat je kunt bellen, appen en/of e-mailen voor onze dienstverlening

– om je te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten

– Level-up Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals   gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens die nodig zijn i.v.m. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Geautomatiseerde besluitvorming

Level-up Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van level-up Coaching) tussen zit.

Level-up Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Microsoft office 365 (word, excel, outlook), Antivirus McAfee.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Level-up Coaching respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Level-up Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere sites en bronnen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Level-up Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en adres 7 jaar i.v.m. eis van de belastingdienst

E-mail / telefoonnummer basis contactgegevens staan in contactlijst, kunnen op aanvraag verwijderd worden en worden automatisch verwijdert bij beëindiging traject.

Aanvraag Wmo formulieren m.b.t. aanvraag Wmo, Geboortedatum / BSN 7 jaar i.v.m. eis van de belastingdienst

Bankrekening deze verwerken wij niet, ze staan echter wel op onze bankafschriften

Delen van persoonsgegevens met derden

Level-up Coaching geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Level-up Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Level-up Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door level-up Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@levelupcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Level-up Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Level-up Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@levelupcoaching.nl