Algemene voorwaarden Levelup Coaching

Deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 

ARTIKEL 1. | Definities

1. Levelup  Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Goirle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65304276.

2. Cliënt: iedere natuurlijke persoon met wie Levelup Coaching, al dan niet middels tussenkomst van een vertegenwoordiger, een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Ook in geval van een vertegenwoordiger is de zogenoemde budgethouder cliënt en wederpartij van Levelup Coaching.

3. Coach: de natuurlijke persoon die  Levelup Coaching  ten behoeve van de cliënt de overeengekomen diensten verleent.

4. Overeenkomst: iedere tussen de cliënt en Levelup Coaching tot stand gekomen overeenkomst waarmee Levelup Coaching zich voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

5. Diensten/dienstverlening: alle door Levelup Coaching in het kader van de overeenkomst te leveren diensten waaronder begeleiding van cliënten in de meeste ruime zin des woord. Onder het voorgaande vallen geen medische behandelingen en zaken.

6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Levelup Coaching en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Ook derden die door Levelup Coaching bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen jegens de cliënt een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Levelup Coaching is vrijblijvend. Levelup Coaching is nimmer verplicht een overeenkomst met de cliënt aan te gaan.

2. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Levelup Coaching dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De cliënt kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Levelup Coaching dat gebaseerd is op door of namens de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Levelup Coaching daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Levelup Coaching anders aangeeft.

4. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat partijen de door Levelup Coaching aangeboden schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend en de vereiste beschikkingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of van het zorgkantoor zijn ontvangen.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de cliënt dat hem niets bekend is aangaande zijn gezondheidstoestand of persoonlijke omstandigheden op grond waarvan het verlenen van de diensten door of namens Levelup Coaching niet verantwoord zou zijn. Indien de cliënt gedurende het traject medische ondersteuning nodig heeft dient hij altijd een huisarts te consulteren. Level- Up coachting kan nimmer aansprakelijk zijn indien cliënt hierbij in gebreke blijft.

 

 

ARTIKEL 4. | INHOUD EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Levelup Coaching verbindt zich uitsluitend tot die diensten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd conform het bepaalde in de door partijen ondertekende overeenkomst.

2. Partijen kunnen de overeenkomst slechts wijzigen op basis van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst die in de wijzigingen voorziet. De tarieven van Levelup Coaching kunnen jaarlijks wijzigen. Daarvoor dient tevens een wijzigingsovereenkomst als bedoeld in de eerste zin van dit lid door partijen te worden ingevuld en ondertekend.

 

 

3. De diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de redelijke eisen die aan een zorgvuldig vakgenoot mogen worden gesteld. Levelup Coaching verbindt zich bij de uitvoering van de diensten echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

4. Indien dit om welke reden dan ook noodzakelijk is, is Levelup Coaching voorts gerechtigd een aan de cliënt toegewezen coach tijdelijk of blijvend te vervangen.

 

 

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

1. De cliënt dient Levelup Coaching, steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering en voortgang van de overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn.

2. De cliënt dient Levelup Coaching steeds alle gelegenheid te verschaffen om de diensten tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren.

3. De cliënt dient zorg te dragen voor goede en veilige werkomstandigheid voor zover dit van hem kan worden gevergd.

4. De cliënt behoort zich jegens Levelup Coaching behoorlijk te gedragen. Van fysiek geweld, bedreiging en andere strafbare feiten zal aangifte worden gedaan bij de politie.

5. De cliënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Levelup Coaching.

6. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Levelup Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de cliënt.
7. Afmelding voor afspraken te verlenen op een afgesproken bepaalde dag, op een bepaald tijdstip, dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Levelup Coaching te worden doorgegeven. Indien op een met de cliënt afgesproken tijdstip geen gevolg gegeven kan worden aan de dienstverlening, de cliënt de afspraak niet binnen bekwame tijd heeft afgezegd nl. 24 uur van tevoren, terwijl dit aan de cliënt kan worden toegerekend, behoudt Levelup Coaching zich het recht het overeengekomen of gebruikelijk door Levelup Coaching gehanteerde uurtarief, voor één uur, in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST, OPZEGGING EN BEËINDIGING

1. Zowel de cliënt als Levelup Coaching kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Partijen kunnen in goed overleg de overeenkomst eveneens zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen. Levelup Coaching zal de overeenkomst uitsluitend opzeggen in geval daaraan zwaarwegende redenen ten grondslag liggen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Levelup Coaching kan worden gevergd, zoals in geval van agressie, bedreiging, stalking en seksuele intimidatie jegens Levelup Coaching, bij de uitvoering van diensten betrokken derden of andere cliënten.

2. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang in geval:

– zoals voorzien in artikel 7.2;

– de cliënt is komen te overlijden;

– de cliënt of Levelup Coaching in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;

– de budgetverstrekkende instantie beslist dat het recht op een Persoonsgeboden Budget (PGB) of WMO ondersteuning  eindigt en de grond voor deze beëindiging onafhankelijk van de cliënt is ontstaan;

– van gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst.

3. Na beëindiging van de overeenkomst is Levelup Coaching niet gehouden enige nazorg of andere diensten ten behoeve van de cliënt te verlenen. Beëindiging van de overeenkomst leidt voorts nimmer tot een schadevergoedingsaanspraak van de cliënt jegens Levelup Coaching.

 

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Levelup Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Levelup Coaching is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding aan cliënt.

2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.

3. Indien Levelup Coaching  bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Levelup Coaching gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk door  Levelup Coaching bestede uren, aan de hand van de overeengekomen uurtarieven van Levelup Coaching, geldende voor de periode waarin de diensten worden verleend.

2. De diensten worden maandelijks achteraf aan de cliënt gefactureerd. De cliënt dient voor beschikbaarstelling van de factuur aan de SVB zorg te dragen, onverminderd het feit dat de betalingsverplichting te allen tijde op de cliënt rust in geval de SVB om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Levelup Coaching voorgeschreven wijze.

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Levelup Coaching op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

5. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

 

 

ARTIKEL 9. | INCASSOKOSTEN

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Levelup Coaching recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

3. Levelup Coaching heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Levelup Coaching de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Levelup Coaching is jegens de cliënt slechts aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Levelup Coaching.

2. Levelup Coaching is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

3.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Levelup Coaching of zijn leidinggevende ondergeschikten.

4. Levelup Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige door de cliënt geleden schade indien de geleden schade het gevolg is van onjuiste en/of onzorgvuldige informatieverstrekking aan de zijde van cliënt.

5. Aansprakelijkheid van Levelup Coaching bestaat uitsluitend indien de cliënt binnen zeven dagen na bekend worden, althans het redelijkerwijs kunnen bekend worden met de aan Levelup Coaching toerekenbare tekortkoming, ter zake schriftelijk bij Levelup Coaching heeft geklaagd. Indien de cliënt niet tijdig reclameert, vloeit er voor Levelup Coaching uit een dergelijke klacht van de cliënt geen enkele verplichting en aansprakelijkheid voort.

6. Levelup Coaching is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade aan goederen van de cliënt of derden gedurende de uitvoering van de diensten ontstaan.

7. Begeleiding, ondersteuning en adviezen worden naar beste inzicht en vermogen door of namens Levelup Coaching uitgevoerd c.q. verstrekt, echter is Levelup Coaching nimmer aansprakelijk voor een doen of nalaten van de cliënt naar aanleiding van de dienstverlening. De cliënt is te allen tijde voor zijn eigen doen en nalaten verantwoordelijk en aansprakelijk.

8. Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het verzuim van Levelup Coaching treedt niet eerder in dan nadat de cliënt Levelup Coaching schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de cliënt een redelijke termijn stelt waarbinnen Levelup Coaching de overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

9. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Levelup Coaching mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Levelup  Coaching betrekking heeft, met dien verstande dat, indien de schadeloosstelling als hier bedoeld redelijkerwijs niet in verhouding staat tot het nadeel dat de cliënt door de tekortkoming van Levelup Coaching heeft geleden, de schadevergoedingsverplichting van Levelup Coaching, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, nimmer verder zal reiken dan het totaalbedrag van de facturen dat de cliënt over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Levelup Coaching verschuldigd is geweest.

10. De aansprakelijkheid van Levelup Coaching zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat op basis van de door Levelup Coaching daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Levelup Coaching dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Levelup Coaching één jaar.

 

 

ARTIKEL 11. | GEHEIMHOUDING

Levelup Coaching zal alle in het kader van de overeenkomst hem ter kennis gekomen persoonsgegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden, tenzij dit in verband met de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is, dan wel het verstrekken van deze informatie aan derden krachtens wettelijk voorschrift mag geschieden of op gerechtelijk bevel dient te geschieden. Volgens de wet is Levelup Coaching onder meer gerechtigd persoonsgegevens aan derden, zoals Jeugdzorg of politie te verstrekken, indien:

– de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt, of;

– de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Levelup Coaching of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 

 

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Levelup Coaching verstrekte materialen en documentatie, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, rusten bij Levelup Coaching, voor zover deze rechten niet bij anderen rusten.

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levelup Coaching is het niet toegestaan om de zaken en vermogensrechten van Levelup Coaching als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarin de overeenkomst voorziet.

 

 

ARTIKEL 13. | VRIJWARING

1. De Opdrachtgever vrijwaart Levelup Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is.

2. Indien Levelup Coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Levelup Coaching zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Levelup Coaching en derden komen verder voor rekening en risico van de cliënt.

 

 

ARTIKEL 14. | VERJARINGSTERMIJN

Voor alle vorderingen jegens Levelup Coaching en de door Levelup Coaching (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

 

ARTIKEL 15. | WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Levelup Coaching heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3. Levelup Coaching zal de cliënt per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de cliënt op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

 

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Levelup Coaching is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil voortvloeiende uit de overeenkomst, zijn Levelup Coaching en cliënt gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.